Raposiñas

Deseñamos a partir de conceptos. A casa, a horta e o xogo. A memoria. O mar e a ribeira. A choiva e a secura. O global e o local.

As nosas coccións imitan procesos xeolóxicos. Mesturamos compostos minerais e enfornámolos a altas temperaturas. 

Queremos que a relación coas nosas pezas sexa unha experiencia visual pero, sobre todo, táctil. Experimentamos revestimentos suaves, con carácter e altamente sensitivos.

Estamos contentas de ofrecer obxectos que consideramos especiais. Formas de liñas sutís e orgánicas con decoracións primixenias de tacto pétreo.

Somos pequenas produtoras. Traballamos co propósito de embelecer a cotiandade de forma sostible.

Diseñamos a partir de conceptos. La casa, el huerto y el juego. La memoria. El mar y la costa. La lluvia y la sequía. Lo global y lo local.

Nuestras cocciones imitan procesos geológicos. Mezclamos compuestos minerales y los horneamos a altas temperaturas.

Queremos que la relación con nuestras piezas sea una experiencia visual pero, sobretodo, táctil. Experimentamos revestimientos suaves, con carácter y altamente sensitivos.

Estamos contentas de ofrecer objetos que consideramos especiales. Formas de líneas sutiles y orgánicas con decoraciones primitivas de tacto pétreo.

Somos pequeñas productoras. Trabajamos con el propósito de embellecer la cotidianidad de forma sostenible.

We design starting from concepts. The house, the vegetable garden and the game. The memory. The sea and the coast. The rain and the drought. The worldwide and the local.

Our cooking methods imitate geological procedures. We mix minerals to cook them at high temperatures. 

We aim for a visual experience but, overall, tactile. We singularly experiment with highly sensitive and soft overlays.

We are proud to present such especial objects. Shapes compounded by subtly organic lines with primitive decorations and stony touch.

We sustainably work at full capacity to embellish our cotidianity.

Partimos de bosquexos en barro para deseñar modelos e moldes cerámicos. Obtemos os modelos mediante o modelado de barro, modelado dixital, e impresión 3D, e talla en xeso. A partir destes modelos elaboramos moldes de xeso nos que colamos greses, porcelanas e arxilas.

Elaboramos os nosos esmaltes artesanalmente con materias primas minerais e alternando capas diferentes para que cada peza sexa diferente. O cuarzo, o caolín, a cinza e a terra da nosa contorna permítennos fabricar materiais únicos e sostibles.

 Partimos de bosquejos de barro para diseñar modelos y moldes cerámicos. Obtenemos los modelos mediante modelado de arcilla, modelado digital e impresión 3D y talla en yeso. A partir de estos modelos elaboramos moldes de yeso en los que colamos greses, porcelanas y arcillas. 

Producimos nuestros esmaltes artesanalmente con materias primas minerales y alternando diferentes capas para que cada pieza sea diferente. Cuarzos, caolines, cenizas y tierras de nuestro entorno nos permiten elaborar materiales únicos y sostenibles.

We start from clay sketches to design ceramic models and molds. We make the models using clay modeling, digital modeling and 3D printing and plaster carving. From these models we make plaster molds into which we introduce stoneware, porcelain and clay.

We produce lacquers with mineral raw materials. We alternate different layers, so every piece is original. Quartz, kaolins, ashes, and earths to create special and sustainable materials.

NÓS / NOSOTROS /US

Loaira Pérez Pérez

Estudou deseño na escola Mestre Mateo, conservación pictórica na Escola Superior de Restauración e Conservación de Bens Culturais de Galicia e Belas Artes na Facultade de Pontevedra. O terceiro ano de carreira foille concedida unha bolsa para estudar na Universidad Nacional del Arte (Bos Aires), na que experimentou os obradoiros de artes del fuego. Logo de rematar, marchou á Euskal Herriko Unibertsitatea (Bilbao) para estudar o Máster en Cerámica: Arte y Función. Dende 2019 exerce como ceramista no obradoiro pobrense.

Estudió diseño en la escuela Mestre Mateo, conservación pictórica en la Escola Superior de Restauración y Conservación de Bienes Culturales de Galicia y Bellas Artes en la Facultad de Pontevedra. El tercer año de carrera le fue concedida una beca para estudiar en la Universidad Nacional del Arte (Buenos Aires), en la que experimentó los talleres de artes del fuego. Después de finalizar, se desplazó a la Euskal Herriko Unibertsitatea (Bilbao) para estudiar el Máster en Cerámica: Arte y Función. Desde 2019 ejerce como ceramista en el taller pobrense.

She studied Design in Mestre Mateo, Pictoric Conservation at Escola Superior de Restauración e Conservación de Bens Culturais de Galicia and Fine Arts at the University of Vigo. During her third year, she received a scholarship to study at the National University of Buenos Aires, where she experimented with the arts of fire. Nex year, she started a Master’s Degree in Ceramics: Art and Capacity at Euskal Herriko Unibertsitatea, in Bilbao. Since 2019 he has been working as a ceramist in the Pobra workshop.

Abelardo Pérez Santiago

 Estudou arte na escola Mestre Mateo e Delineación Industrial en Vigo, o que lle permitiu compaxinar o debuxo académico co debuxo técnico. Iniciou o estudio de deseño 3D A Caramecha, onde deseña todo tipo de maquinaria industrial, carrocerías, barcos e mobles. No obradoiro modela, manual e dixitalmente, modelos para facer moldes cerámicos.

Estudió arte en la escuela Mestre Mateo y Delineación Industrial en Vigo, lo que le permitió juntar el dibujo académico con el técnico. Emprendió el estudio de diseño 3D A Caramecha, donde diseña todo tipo de maquinaria industrial, carrocerías, embarcaciones y mobiliario. En el taller modela, manual y digitalmente, modelos para la elaboración de moldes cerámicos.

He studied art at the Mestre Mateo and Industrial Delineation school in Vigo, which allowed him to combine academic drawing with technical drawing. He started the 3D design studio A Caramecha, where he designs all types of industrial machinery, bodies, boats and furniture. In the workshop he models, manually and digitally, models for making ceramic molds.

Ismael Pérez Fernández

Estudou Ciencias Empresariais en Lugo e dirixiu diversas empresas dende que rematou a carreira. Foi presidente da Asociación Cultural A Misarela e profesor do Ciclo Superior de Administración e Finanzas do IES Leliadoura. No obradoiro realiza a tarefa de xestión administrativa.

Estudió Ciencias Empresariales en Lugo y administró diversas empresas desde que finalizó la carrera. Fue presidente de la Asociación Cultural A Misarela y profesor en el Ciclo Superior de Administración y Finanzas del IES Leliadoura. En el taller ejerce la tarea de gestión administrativa.

He studied Business Sciences in Lugo and managed various companies since finishing his degree. He was president of the A Misarela Cultural Association and professor of Administration and Finance at IES Leliadoura. In the workshop he carries out the task of administrative management.